ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων Αισθητικής

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

 1.  Αίτηση.
 2.  Εξέταση δικαιολογητικών.
 3.  Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τον αιτούντα και τον υγειονομικά. υπεύθυνο.
 4.  Έλεγχος του Εργαστηρίου από την αρμόδια επιτροπή  χορήγησης  βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίων  Αισθητικής.
 5.   Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής.
 6.  Ανάρτηση στο πρόγραμμα «διαύγεια».

Δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση.
 2.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.                                                                                                                     Για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*.
 3.  Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
 5.  Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
 6.  Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
 7.  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
 8.  Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 9.  Παράβολο 38€ από Δημόσιο Ταμείο.

.

Νομικό πλαίσιο:

 1. N.Δ.361/1969 (ΦΕΚ 244/Α/1969).
 2. ΦΓ43/5258 (ΦΕΚ 426/Β/17-06-1970).
 3. Την αριθμ. Υ7/οικ.3971/1994 (ΦΕΚ 433/Β/09-06-1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ43/5258 (ΦΕΚ 426/Β/17-06-1970) Υπουργικής   απόφασης».
 4. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 (ΦΕΚ Β’ 1931) τροποποιήθηκε με την αριθ.Υ3Β/ΓΠ/οικ.64434 (ΦΕΚ1394/Β/16-6-2011).
 5. Ν 3919 (ΦΕΚ 32/Α/02-03-2011).
 6. Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/22-03-2012) άρθρο 38 «Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.δ.361/1969 (ΦΕΚ 244/Α/1969)».
 7. Την αριθμ. Υ3β/οικ.15543/2008 (ΦΕΚ Β’ 230) υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ.Υ3β/ΓΠ/οικ.35576 απόφαση (ΦΕΚ 1012/Β/24-4-2013).
 8. Αριθ.Υ3β/ΓΠ/οικ.35576 απόφαση (ΦΕΚ 1012/Β/24-4-2013).

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου ταμείου τριάντα οκτώ (38) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρείς (3) μήνες.

Διάρκεια ισχύος:

Επ’αόριστον εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής.

Παραγόμενα έγγραφα:

Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας.

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Μυλοπόταμος Δράμας, 66100 Δράμα
 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66132 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Υψηλάντου & Συμεωνίδη, 69132 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
 • ΠΕ Έβρου – Ευριπίδου 98, Ορεστιάδα 68200

Τοποθεσία:

Ετικέτες:

26 Οκτωβρίου 2016 by Μιχάλης Διαμαντίδης

Ανήκει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Εργαστήρια Αισθητικής, Υπηρεσίες Υγείας

Τελευταία Ενημέρωση 26 Οκτωβρίου 2016

Σχετικά Άρθρα