ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ και Δ΄ Ειδικότητας

 • Άδεια εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου

 • Άδεια εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για νομικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για φυσικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για φυσικά πρόσωπα

 • Αίτηση γενικού τύπου

 • Αναγγελία έναρξης άσκησης ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων Μηχανικών ΑΕΙ

 • Αναγγελία έναρξης άσκησης ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ

 • Αναγγελία έναρξης άσκησης μηχανολογικών δραστηριοτήτων Μηχανικών ΑΕΙ

 • Αναγγελία έναρξης άσκησης μηχανολογικών δραστηριοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ

 • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων βοηθού χειριστή Μηχανημάτων Έργων

 • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης

 • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου

 • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, όλων των ειδικοτήτων – Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή

 • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Υδραυλικού

 • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Ψυκτικού

 • Αναγνώριση επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 16-20 ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010)

 • Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

 • Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγό

 • Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων, ψυκτικού, υδραυλικού, εγκαταστάσεων καύσης, ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή Α’ & Β’ τάξης με νέου τύπου άδεια, Μηχανικών Εγκαταστάσεων

 • Αποτίμηση εταιρικών εισφορών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920

 • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού – δημοτικού Λατομείου Αδρανών Υλικών (εντός λατομικής περιοχής)

 • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77

 • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4)

 • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

 • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων/Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή Οξυγονοκολλητή Α’ & Β’ τάξης

 • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού

 • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού

 • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργων

 • Θεώρηση Αδειών – Έκδοση με τα ΠΔ115/2012, ΠΔ 114/2012, ΠΔ112/2012, ΠΔ 1/2012, ΠΔ 113/2012

 • Θεώρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας νωπών οπωρολαχανικών

 • Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων

 • Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή/ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης

 • Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού

 • Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργων

 • Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης

 • Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και πιστοποιητικό ΙΙ

 • Προέγκριση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

 • Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών

 • Τροποποίηση υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικών Εργαστηρίων

 • Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας / Χορήγηση άδειας λειτουργίας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας

 • Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου

 • Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης

 • Υποβολή καταγγελίας για παραβάσεις

 • Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου