ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

 • Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

 • Άδεια ίδρυσης σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε

 • Άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

 • Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

 • Άδεια λειτουργίας σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε

 • Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων

 • Αίτηση γενικού τύπου

 • Αλλαγή κινητήρα σε όχημα

 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

 • Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

 • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης (κάθε κατηγορίας)

 • Ανανέωση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ

 • Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου

 • Ανταλλαγή Άδειας Οδήγησης που έχει εκδοθεί από Κράτος Μέλος της ΕΕ με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

 • Ανταλλαγή Άδειας Οδήγησης που έχει εκδοθεί από Κράτος Μέλος της ΕΕ με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

 • Αντικατάσταση εντύπου Άδειας Οδήγησης

 • Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β

 • Διασκευή φορτηγού (προσθήκη – αφαίρεση άξονα)

 • Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων

 • Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

 • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα, σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

 • Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων

 • Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

 • Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

 • Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 • Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ

 • Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 • Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε Ελληνική

 • Μετατροπή Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε Αντίστοιχη Ελληνική

 • Μετατροπή Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας Άδεια Οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

 • Μετατροπή οχήματος για δυνατότητα υγραεριοκίνησης

 • Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

 • Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96

 • Τοποθέτηση γερανού

 • Τοποθέτηση οπίσθιας υδραυλικής πόρτας

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος δοκίμου ραδιοηλεκτρολόγου Α’ (χωρίς εξετάσεις)

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ κατόπιν εξετάσεων

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ χωρίς εξετάσεις

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ χωρίς εξετάσεις

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1575/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3185/2003

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών – ραδιοσταθμοί C. B.

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων