ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης (κάθε κατηγορίας)

 • Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου

 • Ανταλλαγή Άδειας Οδήγησης που έχει εκδοθεί από Κράτος Μέλος της ΕΕ με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

 • Ανταλλαγή Άδειας Οδήγησης που έχει εκδοθεί από Κράτος Μέλος της ΕΕ με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

 • Αντικατάσταση εντύπου Άδειας Οδήγησης

 • Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β

 • Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

 • Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

 • Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 • Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ

 • Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 • Μετατροπή Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε Αντίστοιχη Ελληνική

 • Μετατροπή Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας Άδεια Οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

 • Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

 • Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96

 • Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

 • Χορήγηση αντιγράφου έντυπου Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

 • Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης