ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Ολοκλήρωση επένδυσης στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013), τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014) και τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) και υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων

  • Ολοκλήρωση επένδυσης του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013), τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014) και τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) και υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων

  • Υπαγωγή επένδυσης στο Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»